Стил и композиция на дворната градина

Stil-gradina

Стил и композиция на дворната градина.

Днес в българския двор, наред с овощните дървета и зеленчуковите растения, все по-често се засаждат цветя и декоративни дървета и храсти и постепенно се обособява паркова част. Така се създава среда, близка до природната, и приятна обстановка за отмора. От местоположението, големината и характера на терена, както и от възможностите, вкуса и желанието на обитателя на индивидуалното жилище, до голяма степен зависи как да се устрои дворът и какви елементи да включва. В съвременния двор освен сградата обикновено срещаме сектори за засаждане на овощни дървета и зеленчуци и паркова част. В парковата част се изграждат някои архитектурни елементи и съоръжения, пътеки, плочници, басейни, алпинеуми и скални кътове, беседки, перголи и др. В тази част се засаждат декоративни дървета, храсти, цветя и се създава тревен килим.

Правило!
Винаги при разполагането на отделните елементи и растителността трябва да се търси целесъобразност, единен стил и естетика. Обикновено стремежът е да се изгради една правилна композиция на дворното пространсто. И да се избегне смесването и обезличаването на стиловете, на отделните елементи и да се приобщят тези елементи максимално към сградата. По този начин сградата и дворът ще действат като едно композиционно цяло. Зелените площи могат да бъдат изградени в геометричен, пейзажен или смесен стил.

ГЕОМЕТРИЧНИЯТ стил се изразява главно в създаването на ядра и композиционни оси. Предимно по тези оси се проектират главните алеи. Характерни особенности на този стил са преди всичко правите или начупени ходови линии на алеите. А също и строга организация на архитектурните елементи, преобладаването на партери, цветни фигури и др. Присъщи на геометричния стил са редовото засаждане на дърветата по алеите в дворната градина. Също и използването на подрязана растителност с изкуствени форми, преобладаването на дървета с конусовидни и колонообразни корони.

Стил и композиция на дворната градина.

ПЕЙЗАЖНИЯТ СТИЛ се отличава с по-естествено и раздвижено прокарване на алейната мрежа и по-свободното разполагане на архитектурните елементи. Характерно е живописното оформяне на пространствата, растителните масиви и групи. Трябва да се отбележи също доминирането на естествените очертания на водните и затревени площи, на цветните кътове и особенно природообразното композиране на пространствата в зелените площи.

СМЕСЕНИЯТ СТИЛ съчетава в различно съотношение пейзажния и геометричния стил. При равнинен терен може да се използва геометричния стил на паркоустрояване. Това не изключва възможността отделни сектори да се решат в пейзажен стил. При раздвижен релеф преобладават решенията в пейзажен стил. Като равнинните сектори, главните входове и предстовителните части на градината могат да имат и геометрична композиция. Английски пейзажен стил Под влияние на археологията, литературата, живопистта и древните изкуства на Далечния Изток, в началото на 18 в. в Англия се създават първите пейзажни паркове.

Това ново течение в парковото изкуство бързо се разпростира в Европа, Русия и Северна Америка. В оформлението на дворната градина по английски маниер, като паркообразуващ фактор доминира декоративната растителност. Разнообразни, живописно създадени групи и масиви от паркова растителност и единични дървета оформят пространството. Те  създават игра на сенки и полусенки. Цветята са разпръснати или компактно действащи из поляните и тревните площи.

Отговорете