Адрес и телефон на интернет портала zeleno.bg

София 1444, Бистрица
Телефон за реклама в zeleno.bg:  0899 922 921, 0898 288 266

Фирма: ЗЕЛЕНО БГ
Банка: Първа Инвестиционна Банка
Банков клон: София,
Банков код: FINVBGSF
Сметка в лева: BG71FINV91501016411214 BGN

Главен редактор
e-mail: info@zeleno.bg

ZELENO.BG
e-mail: info@zeleno.bg