Градина – изкопаване на ямки

gradina-yamki-plan

Градина – изкопаване на ямки.

Едновременно с изкопните работи трябва да се изкопаят и ямките за засаждане на по-големите дървета и храсти. Wъпреки че оформянето на градината може да е през период, неудобен за засаждане. Големината на ямката зависи от растението, което ще се засажда и от качествата на почвата. При засаждането на широколистни дървета в плодородна почва се изкопава ямка с размери 1/1/1 м. Когато почвата е камениста или с лошо качество, достатъчно е дълбочината да бъде 70-80 см. Но тогава ширината и дължината трябва да бъдат поне по 1,20 м. Ако дъното на ямката е много твърдо или каменисто, трябва да се разбие с кирка, за да могат корените да си пробият път надолу. В плитки и малки ямки растенията растат слабо.

оформяне на градинатаПри изкопаването на ямката почвата от повърхността се изхвърля на една страна, а от дълбочината – на друга. Ямките се оставят открити поне една две седмици. След това се зариват така че да се смесят двата вида почва. В началото на зариването почвата на дъното се наторява, като се смесват поне две-три лопати листовка с почва. Но така че корените на младото растение да не са в в пряк допир с тора. Ако почвата е с лошо качество, най-добре е ямката да се запълни с нова, качествена. В случай че долният слой е лошокачествен и каменист, разстиламе го около ямката, а нея запълваме с по-качествена почва от горния пласт. За растения, които се засяват заедно със земна маса (вечнозелени растения и храсти) се изкопава ямка с размери 1/1/1 м.

Градина – изкопаване на ямки.

Разбира се, при по-стари растения и земната маса с корените е по-голяма, затова размерите на ямката също се увеличават. При широколистни храсти са достатъчни ямки с размери 40/40/40 см или 50/50/50 см, но обръщането на почвата на дълбочина 60 см е още по-желателно. При засаждането на жив плет по цялата му дължина се изкопава канавка широка и дълбока 40-50 см, в която се засаждат по 5 храста на 1 м. На дъното на изкопаните ямки се забиват опорни колове. Коловете се използват само при дървета, които са много тънки или като млади са извънредно криви. С иаключение на тополата и върбата всички други широколистни дръвчета имат нужда от опорен кол срещу напора на вятъра до тяхното прихващане.

Отговорете