Фактори влияещи върху растежа и развитието на растенията

rastezh-rasteniya

Фактори влияещи върху растежа и развитието на растенията

За растежа си растенията се нуждаят от условия, които спомагат за натрупване на органични вещества.
Растежът на растенията зависи много от светлината. Колкото тя е по-интензивна, толкова растенията остават по-ниски. През нощните часове, при понижена температура растенията растат по-бързо, отколкото през деня.
Растежът на растенията зависи и от температурата в границите от 0 до 350С. За ускоряването му в ранните фази на развитие се поддържа по-висока температура.
Растежът на растенията зависи до голяма степен и от осигуреността им с вода. За да се задържи растежът, често се прибягва до засушаване на почвата.

Наличността на необходимите хранителни елементи в почвата допринася за бързия и правилен растеж. Понякога любителите-цветари в желанието си да създадат най-добри хранителни условия на растенията прекаляват с торенето. Торенето с големи количества оборски тор предизвиква силно вегетативно развитие и в някои случаи забавяне или отсъствие на цъфтежа. Подхранването в края на лятото с фосфорни и калиеви торове подпомага узряването на леторастите, което е важно условие за по-доброто им зимуване.

Развитието на растенията, вътрешни фактори.

Освен външните има и вътрешни фактори, които влияят върху растежа. При орязване на леторастите в растенията настъпва преразпределяне на пластичните вещества, стимулаторите на растежа, витамините и пр. В резултат на това настъпва силен растеж не само в растящите, но и в спящите пъпки. Чрез съкращаване на наякои силно растящи леторасти се постига разклоняване и красиво оформяне на короната.

Някои химични вещества стимулират растежа на растенията. За да се ускори развитието на корените и леторастите, при редица цветни култури се използват ауксин, хетероауксин, гиберелин и др. За по-бързото вкореняване на резниците и поникване на семената към растежните стимулатори се прибавят и витамини.
Под развитие на растението се разбират онези последователни качествени изменения, които протичат от засяването на семената до образуването на нови семена – т.е. растението преминава определени стадии на развитие. За да преминат даден стадий, растенията предявяват определени изисквания към външната среда. По отношение на топлината едногодишните растения в началния период на своя растеж, а многогодишните в началото на вегетацията изискват по-ниски температури, отколкото по-късно.
За ускореното или забавеното развитие на растенията влияят температурата, влажност, светлината, почвеното хранене, въздействието с растежните вещества и др.

Отговорете