Дърветата и храстите на ВИТОША

Darveta-Vitosha

Дърветата и храстите на ВИТОША

1. Acer pseudoplatanus L. – Обикновен явор: Дърво, до 40 м; пъпките масленозелени с характерен тъмен кант по ръба на люспите; листата до 17 см, длановидно нарязани (най-много до средата на петурата) на (5) 7 дяла, дяловете без осилче; плодовете с остър ъгъл между крилатките; семената изпъкнали; среща се единично из сенчестите гори в срядния пояс до 1200-1400м.

2. Acer campestre L. – Полски клен: Дърво, до 25 м, младите клонки с ясно видими лещанки, по-старите клонки с коркови ребра; листата с (3) 5 целокрайни затъпени дяла; цветовете се появяват след разлистване; плодовете с изправен ъгъл (180°) между крилатките; семената плоски; среща се из горите и храсталаците в долния и средния пояс – до 1600 м.

3. Pinus nigra Arn. – Черен бор: Дърво, до 40 м, короната е дълбоко напукана, сивочерна, пъпките 25 мм, силно засмолени; иглиците събрани по две в брахибласт, дълги 8-12 см; шишарките 5-7 см, апофизата лъскава и жълтокафява, шишарковите люспи отвън са чернокафяви, отвътре – светлокафяви; среща се в долния и средния пояс до 1500 м.

4. Quercus frainetto Ten. – Благун:  Дърво, до 30 м; младите клонки само в началото овласени, по-късно голи; листа 10-18 см, дълбоко насечени, с къса дръжка и събрани в розетка на върха на клонката, отдолу гъсто овласени; жълъдите приседнали или на къса дръжка, люспите на купулата – ланцетни и овласени и излизат над ръба й; среща из широколистните гори на долния пояс до 1000 м.

Дърветата и храстите на ВИТОША.

5. Quercus petraea Liebi.s.l. – Горун (Зимен дъб): Дърво, до 30-40 м; младите клонки леко ръбести и голи; пъпките разположени  по 2-3 (или повече), силно сближении на върха на клонката, заострени, голи; листата 8-12 см, обратнояйцевидни, с дълги до 2,5 см дръжки, основата на петурата клиновидна, отдолу голи; жълъдите по няколко, приседнали; среща се в долния пояс до 1000м, в по-голямо количество в м. Тихия кът.

6. Salix fragilis L. – Трошлива върба: Дърво, 25 м; младите клонки голи, лъскави и трошливи; пъпките голи и лъскави, прилепнали към клонките; листата до 15 см, ланцетни, със закривен връх, отгоре тъмнозелени и лъскави, отдолу синкавозелени; семената дребни, жълтеникави, с хвърчилка; разпространена е в долния и средния пояс край реките до 1700 м.

7. Ulmus glabra Huds – Планински бряст: Дърво, до 40 м; кората с тъмносива и надлъжно напукана; младите клонки гъсто овласени и дебели; пъпките едри (7-9 мм), тъмнокафяви и овласени с ръждиви власинки; листата до 16 см, със слабо асиметрична основа, отгоре имат твърди четинки и са грапави при пипане, върху буйнорастящите клонки са триделни; цветовете се появяват преди разлистването; плодът е крилато орехче с леко врязана на върха крилатка с тъмно орехче, разположено по средата й; среща се край реките и потоците в долния и средния пояс до 1400 м.

8. Corylus avellana L. – Обикновена леска: Храст, до 8 м.; кората гладка, с жълтеникави лещанки; младите клонки овласени и също с лещанки; пъпките пъстри; листата до 13 см, двойно назъбени, на върха рязко стеснени; женските съцветия  наподобяват на пъпките и при цъфтеж от тях излизат червени стълбчета; плодовете се наричат лешници и са разположени единично или в групи по 2-5 и са обхванати изцяло от плодната люспа; повсеместно разпространена в долния и средния пояс до 1800 м; плодовете с добри вкусови качества.

9. Carpinus betulus L. – Обикновен габър: Дърво, до 25 м; кората гладка и сивопепелява; стъблото често усукано, с изпъкнали надлъжни ребра и вдлъбнатини; пъпките около 5-8 мм, прилепнали към клонките; листата 5-12 см по перваза двойно назъбени; плодната люспа триделна със силно издължен среден дял; среща се в долния и средния пояс, често в смесени насаждения с обикновения бук до 1200-1300м.

Източник: книга “ Природен парк Витоша“

Коментари (3)

  1. Дърветата, са на изчезване! Гората на Витоша си заминава след нея сме ние………

  2. Благодаря за популяризирането на материала. Той е от съответната книга, може да представите и други по-нататък. Като ходя 2015 година на Витоша непременно ще обърна внимание на дърветата и храстите представени тук, ще потърся и книгата. Трябва да пазим природата за да не ги гледаме само на картинки, а да им се радваме наживо.

Отговорете